Elections

Trail of the Lakes Municipal Utility District holds its General Elections in May of odd-numbered years.
El Distrito de Servicios Públicos Municipales de Trail of The Lakes celebra sus Elecciones Generales en mayo de años impares.
Cơ Quan Dịch Vụ TIện Ích Thành Phố Trail of the Lakes tổ chức các cuộc Tổng Tuyển Cử vào tháng Năm của những năm lẻ.
Trail of the Lakes 市政公用事業區將於五月的奇數年份舉行普通選舉。


Deadline for Filing for Candidacy

The deadline to file an application for a place on the May 1, 2021 General Election Ballot is Friday, February 12, 2021 at 5:00 p.m.  The first day that such application may be filed is Wednesday, January 13, 2021.

Fecha Límite Para Presentar la Candidatura

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 1 de mayo de 2021 es el viernes 12 de febrero de 2021 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el miércoles 13 de enero de 2021.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 1 tháng Năm, 2021 là từ thứ Tư, ngày 13 tháng Một, 2021 đến 5 giờ chiều thứ Sáu, 12 tháng Hai, 2021.

申報參選截止日期

申報2021年5月1日普通選舉參選申請的截止日期為2021212日下午5:00。可申報申請的第一天為2021113日(週三)

Requirements for filing for candidacy:

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 1. Be at least 18 years old;
 2. Be a resident citizen of the State of Texas; and
 3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.

Requisitos para presentar la candidatura

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 1. Tener, como mínimo, 18 años;
 2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.

Yêu cầu nộp đơn tranh cử

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 1. Đủ 18 tuổi;
 2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.

申報參選要求

成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 1. 年滿18歲
 2. 為Texas州居民;以及
 3. 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。