Elections

Trail of the Lakes Municipal Utility District holds its General Elections in May of odd-numbered years.
El Distrito de Servicios Públicos Municipales de Trail of The Lakes celebra sus Elecciones Generales en mayo de años impares.
Cơ Quan Dịch Vụ TIện Ích Thành Phố Trail of the Lakes tổ chức các cuộc Tổng Tuyển Cử vào tháng Năm của những năm lẻ.
Trail of the Lakes 市政公用事業區將於五月的奇數年份舉行普通選舉。

May 6, 2023 General Elections

Deadline for Filing for Candidacy

The deadline to file an application for a place on the May 6, 2023 General Election Ballot is Friday, February 17, 2023 at 5:00 p.m.  The first day that such application may be filed is Wednesday, January 18, 2023. The last day to file a Declaration of Write-In Candidacy is Tuesday, February 21, 2023.

Fecha Límite para Presentar la Candidatura

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 6 de mayo de 2023 es el viernes 17 de febrero de 2023 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el miércoles 18 de enero de 2023. El último día para presentar una Declaración de candidatura por escrito es el martes 21 de febrero de 2023.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 6 tháng Năm, 2023 là từ thứ Tư, ngày 17 tháng Một, 2023 đến 5 giờ chiều thứ Sáu, 18 tháng Hai, 2023. Ngày hạn chót nộp đơn Tuyên Bố Tranh Cử theo diện Ứng Cử Viên Ghi Thêm là thứ Ba, ngày 21 tháng Hai, 2023.

申報參選截止日期

登記申請2023年5月6日普通選舉選票上席位的截止日期是2023年2月17日(週五),下午5:00。此登記申請的第一天可能是2023年1月18日(週三)。提交自填候選人聲明的最後日期是2023年2月21日(週二)。

Requirements for Filing for Candidacy

Please contact Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, the District’s designated agent for elections, if you have any questions related to the District’s May 6, 2023 Directors Election or would like to request a candidate package. You can contact Rita Rodriguez of RBAP by phone at (713) 237-1221 or by email at rrodriguez@rbaplaw.com.

Requisitos para Presentar la Candidatura

Comuníquese con Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, el agente designado del Distrito para las elecciones, si tiene alguna pregunta relacionada con la Elección de Directores del 6 de mayo de 2023 del Distrito, o si desea solicitar un paquete de candidatos. Puede contactarse con Rita Rodriguez de RBAP llamando al (713) 237-1221 o por correo electrónico a rrodriguez@rbaplaw.com.

Yêu Cầu Nộp đơn Tranh Cử

Vui lòng liên lạc Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, đại diện được ủy quyền của Cơ Quan cho các cuộc bầu cử, nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến Cuộc Bầu Cử Giám Đố Ngày 6 tháng Năm, 2023 của Cơ Quan hoặc muốn yêu cầu cung cấp một bộ hồ sơ ứng cử viên.  Quý vị có thể liên lạc với cô Rita Rodriguez công ty RBAP qua điện thoại tại số (713)237-1221 hoặc qua email tại rrodriguez@rbaplaw.com.

申報參選要求

如果您對本區 2023年5月6日 董事選舉有任何疑問,或想索取候選人完整資料,請與本區指定選舉代理Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC聯絡。您可以透過電話(713)237-1221或發送電子郵件至rrodriguez@rbaplaw.com與RBAP的Rita Rodriguez聯絡。

Qualifications for Office

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 1. Be at least 18 years old;
 2. Be a resident citizen of the State of Texas; and
 3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.
Requisitos para Postularse para un Cargo

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 1. Tener, como mínimo, 18 años;
 2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.
Tiêu Chuẩn điều Kiện đảm Trách Chức Vụ

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 1. Đủ 18 tuổi;
 2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.
任職資格

成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 1. 年滿18歲
 2. 為Texas州居民;以及
 3. 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。

Election Documents

Posted: May 17, 2021.

Order Canvassing Returns and Declaring Results of 2021 Directors Election

Order Canvassing Returns and Declaring Results of 2021 Directors Election
Orden de Escrutinioy de Declaracion de Resultados de la Eleccion de Directores de 2021
Đặt Hàng Trả Lại Kết Quả Và Tuyên Bố Kết Quả Năm 2021
訂單拉票回報和2021年的結果