Elections

Trail of the Lakes Municipal Utility District holds its General Elections in May of odd-numbered years.
El Distrito de Servicios Públicos Municipales de Trail of The Lakes celebra sus Elecciones Generales en mayo de años impares.
Cơ Quan Dịch Vụ TIện Ích Thành Phố Trail of the Lakes tổ chức các cuộc Tổng Tuyển Cử vào tháng Năm của những năm lẻ.
Trail of the Lakes 市政公用事業區將於五月的奇數年份舉行普通選舉。


Unofficial Election Results

Click here for the unofficial election results.*
*Results are considered unofficial until after the canvass is completed at the canvassing meeting scheduled for May 12, 2021 at 1:00 p.m.

Haga clic aquí para ver los resultados no oficiales de la elección.*
*Los resultados se consideran no oficiales hasta que se complete el escrutinio en la asamblea de escrutinio programada para el 12 de mayo de 2021 a la 1:00 p.m.

Bấm vào đây để xem kết quả không chính thức của cuộc bầu cử.*
*Kết quả được xem là không chính thức cho đến khi hoàn tất kiểm phiếu tại cuộc họp kiểm phiếu được lên lịch vào lúc 1 giờ chiều ngày 12 tháng Năm, 2021.

點擊此處查看非正式選舉結果。*
*結果視為非正式直至在定於2021年5月12日下午1:00舉行的審核會議上審核完成之後


Posted: April 8, 2021. These notices will remain posted continuously until after 7:00 p.m. on May 1, 2021.

Order Calling Directors Election

Order Calling Directors Election
Orden Para Convocar Una Elección De Directores
Lệnh Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Giám Dốc
關於舉行董事選舉的命令

Notice of Election

Notice of Election
Aviso de la Eleccion
Thông Báo Bầu Cử
選舉通告


Election Documents

Notice of Appointment of Designated Agent
Posted: December 11, 2020. This notice will remain posted continuously through June 10, 2021.

Notice of Appointment of Designated Agent
Aviso de Nombramiento de Agente Designado
Thông Baùo Veà Vieäc Boa Nhieäm Naii Dieän Nöôic Uuy Quyeàn
指定代理人委任公告