Elections

Trail of the Lakes Municipal Utility District holds its General Elections in May of odd-numbered years.
El Distrito de Servicios Públicos Municipales de Trail of The Lakes celebra sus Elecciones Generales en mayo de años impares.
Cơ Quan Dịch Vụ TIện Ích Thành Phố Trail of the Lakes tổ chức các cuộc Tổng Tuyển Cử vào tháng Năm của những năm lẻ.
Trail of the Lakes 市政公用事業區將於五月的奇數年份舉行普通選舉。


Deadline for Filing for Candidacy

The deadline to file an application for a place on the May 1, 2021 General Election Ballot is Friday, February 12, 2021 at 5:00 p.m.  The first day that such application may be filed is Wednesday, January 13, 2021.

Fecha Límite Para Presentar la Candidatura

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 1 de mayo de 2021 es el viernes 12 de febrero de 2021 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el miércoles 13 de enero de 2021.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 1 tháng Năm, 2021 là từ thứ Tư, ngày 13 tháng Một, 2021 đến 5 giờ chiều thứ Sáu, 12 tháng Hai, 2021.

申報參選截止日期

申報2021年5月1日普通選舉參選申請的截止日期為2021212日下午5:00。可申報申請的第一天為2021113日(週三)

Requirements for filing for candidacy:

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 1. Be at least 18 years old;
 2. Be a resident citizen of the State of Texas; and
 3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.

Requisitos para presentar la candidatura

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 1. Tener, como mínimo, 18 años;
 2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.

Yêu cầu nộp đơn tranh cử

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 1. Đủ 18 tuổi;
 2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.

申報參選要求

成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 1. 年滿18歲
 2. 為Texas州居民;以及
 3. 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。

Notice Regarding Deadline to File Declaration of Write-In Candidacy

The deadline to file a declaration of write-in candidacy for the District’s May 1, 2021 Directors election is 5 p.m. on Tuesday, February 16, 2021. Due to inclement weather, the office of the District’s Designated Agent may not be accessible or closed on February 16, 2021. Write-in candidates may submit a declaration via one of the methods below but are encouraged to submit via fax or email:

In-person or by mail: 2929 Allen Parkway, Suite 3450, Houston, Texas 77019
Facsimile: 713-237-1313
Email: rrodriguez@rbaplaw.com

Aviso Sobre la Fecha Límite para Presentar la Declaración de Candidatura por Escrito

La fecha límite para presentar una declaración de candidatura por escrito para la Elección de Directores del Distrito del 1 de mayo de 2021 es a las 5 p.m. el martes 16 de febrero de 2021. Debido a las inclemencias del tiempo, es posible que la oficina del agente designado del Distrito no sea accesible o esté cerrada el 16 de febrero de 2021. Los candidatos por escrito pueden presentar una declaración a través de uno de los métodos a continuación, pero se les anima a enviar por fax o correo electrónico: 

En persona o por correo postal: 2929 Allen Parkway, Suite 3450, Houston, Texas 77019
Facsímil: 713-237-1313
Email: rrodriguez@rbaplaw.com

Thông Báo Thời Hạn Chót Nộp Đơn Tuyên Bố Tranh Cử Theo Diện Ứng Cử Viên Ghi Thêm

Thời hạn chót nộp đơn tuyên bố tranh cử theo diện ứng cử viên ghi thêm trong cuộc bầu cử Các Giám Đốc ngày 1 tháng Năm, 2021 của Cơ Quan là 5 giờ chiều, thứ Ba, ngày 16 tháng Hai, 2021.  Do tình hình thời tiết khắc nghiệt, vào ngày 16 tháng Hai, 2021, mọi người có thể không đến được văn phòng của Đại Diện Được Ủy Quyền của Cơ Quan, hoặc văn phòng sẽ đóng cửa . Các ứng cử viên ghi thêm có thể nộp đơn tuyên bố tranh cử bằng một trong các phương thức dưới đây, nhưng khuyến khích các ứng cử viên nộp đơn qua đường fax hoặc email:

Nộp đơn trực tiếp hoặc qua thư: 2929 Allen Parkway, Suite 3450, Houston, Texas 77019
Fax: 713-237-1313
Email: rrodriguez@rbaplaw.com

自填候選人申報截止日期

提交2021年5月1日本區理事選舉的自填候選人申報截止日期 2021年2月16日,星期二,下午5點。由於惡劣天氣,本區指定代理人的辦公室可能於2021年2月16日無法進入或關閉。自填候選人可以通過以下一種方法提交申報,但鼓勵通過傳真或電子郵件提交申報:

親自或通過郵遞:2929 Allen Parkway, Suite 3450, Houston, Texas 77019
傳真:713-237-1313
電郵: rrodriguez@rbaplaw.com


Election Documents

Notice of Appointment of Designated Agent
Posted: December 11, 2012. This notice will remain posted continuously through June 10, 2021.

Notice of Appointment of Designated Agent
Aviso de Nombramiento de Agente Designado
Thông Baùo Veà Vieäc Boa Nhieäm Naii Dieän Nöôic Uuy Quyeàn
指定代理人委任公告

Notice of Deadline to File Applications for Place on Ballot
Posted: December 11, 2012. This notice will remain posted continuously until after 5:00 p.m. on February 12, 2021.

Notice of Deadline to File Applications for Place on Ballot
Aviso de Fecha Limite Para Presentar Solicitudes Para Un Lugar En La Boleta
Thông Báo Han Chot Nop Don Xin Mot Vi Tri Tren La Phieáu
申請登記選票席位截止公告